Zorginnovatie

WAARDEGEDREVEN ZORG

WAT IS WAARDEGEDREVEN ZORG?

Waardegedreven zorg is het werken aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten voor mensen met complexe en/of meervoudige aandoeningen (bijv. chronische zorg, kwetsbare ouderen, mensen met multimorbiditeit) doordat een groep zorgaanbieders op een gecoördineerde manier samenwerkt. De groep aanbieders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de uitkomsten op het gebied van kwaliteit, gezondheid en kosten. Kenmerken van waardegedreven zorg zijn:

  • Mensgerichte benadering;
  • Interdisciplinaire samenwerking;
  • Samen ondernemen en risico dragen; en
  • Realiseren van verandering en resultaat.

Value-based healthcare of Triple Aim?

De zorg van de toekomst draait om het creëren van meervoudige waardecreatie, waarin economische, klinische en psychosociale waarden met elkaar in evenwicht zijn. Zowel Value-based healthcare (VBHC) als Triple Aim worden vaak in één adem genoemd onder de noemer waardegedreven zorg. Zowel VBHC als Triple Aim beschrijven wat waarde is, maar beide met een compleet andere focus. Lees meer

Verschil VBHC en Triple Aim

WAAROM WAARDEGEDREVEN ZORG?

De perfecte storm

De grote uitdagingen voor de gezondheidszorg zijn bekend: De bevolking vergrijst en in 2030 zullen in Nederland 7 miljoen mensen één of meer chronische aandoeningen hebben; dat is 40 procent van de bevolking. Bijna een kwart van de Nederlanders is

dan 65 jaar of ouder. Door deze ontwikkelingen neemt de druk op de gezondheidszorg toe. Financiële en personele tekorten zijn onvermijdelijk als er niet snel op verschillende terreinen tegelijk wordt ingegrepen. Lees meer

De versnippering

De huisarts behandelt kwaal a, de fysiotherapeut kwaal b en de specialist kwaal c. De zorg is er niet eenvoudiger op geworden, sinds marktwerking zorgt voor meer zorgaanbieders en de keuzemogelijkheden voor de zorgvragers zijn verruimd.

Concentratie en specialisatie hebben ertoe geleid dat mensen met (meerdere) chronische aandoeningen naar meerdere locaties moeten reizen. In het licht van de vergrijzing gaat het om een steeds groter wordende groep.

HOE ORGANISEER JE WAARDEGEDREVEN ZORG?

De bouwstenen van de eerstelijnszorg geven belangrijke inzichten in hoe waardegedreven zorg in de praktijk kan worden gerealiseerd. Lees meer

Het Regenboog model

Waardegedreven zorg valt of staat bij mensen; mensen die kunnen samenwerken in teams en buiten hun organisatie in een context van innovatie en vertrouwen. Het Regenboogmodel vat de verschillende domeinen van waardegedreven zorg en de harde en zachte randvoorwaarden samen in één model. In het model is te zien dat waardegedreven zorg vraagt om integrale samenwerking op verschillende niveaus. Ook de Triple Aim doelstelling, de drie doelstellingen van waardegedreven zorg, hebben hun plek gevonden in dit model.

Regenboogmodel

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg draait om de behoeften en mogelijkheden van de patiënt. Ook wordt er rekening gehouden met iemands context en verschillen in persoonlijke kenmerken. Lees meer

Triple Aim uitkomsten

Om veranderingen en verbeteringen tot stand te brengen, moet er (meer) op data gestuurd worden. Dit maakt het mogelijk om klinische en bedrijfsmatige processen op een efficiënte wijze in te zetten en te sturen, en zo het spreekuur efficiënter te organiseren.

Netwerkzorg

Mensen met complexe problematiek die zorg en ondersteuning krijgen, hebben te maken met verschillende zorg- en hulpverleners, zoals: de huisarts, medisch specialisten, een fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding, de apotheker, de Wmo-dagbesteding, mantelzorgers, vrijwilligers, etc. Al deze mensen hebben hun eigen rol in het zorgproces en vormen samen het zorgnetwerk. Lees meer

Uitkomstbekostiging

Uitkomstbekostiging – betalen voor kwaliteit in plaats van volume van zorg – , de term valt regelmatig, maar bijna niemand weet exact wat ermee wordt bedoeld. Lees meer

Waardecreërend leiderschap

Bij waardecreërend leiderschap gaat het niet alleen om het economisch belang, maar ook om de sociale en ecologische waarden. Lees meer

Ebook Zorgnetwerken die werken
Download hem hier

ZORGNETWERKEN DIE WERKEN: DE SLEUTEL TOT BETERE UITKOMSTEN

Netwerkzorg: het middel voor waardegedreven zorg

Netwerkzorg wordt gezien als de oplossing om de toegankelijkheid, kwaliteit, patiënttevredenheid en efficiëntie van zorg te verbeteren. Netwerkzorg is dus geen doel op zich, maar een middel om waardegedreven zorg, ook wel bekend als value-based healthcare of triple aim, te realiseren.

Zorgnetwerken die werken

In dit e-boek lees je wat een zorgnetwerk is en brengen we de barrières en oplossingsrichting voor de praktijk in kaart. Op basis van het Regenboogmodel en (inter)nationale best practices.