Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Essenburgh Training & Advies

  1. 1 Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, door Essenburgh Training & Advies met haar klanten gesloten. In alle gevallen waarin na onderling overleg in een schriftelijke overeenkomst van bepaalde artikelen van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit expliciet wordt vermeld. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk en ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zutphen.

2 Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Essenburgh Training & Advies en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door het door Essenburgh Training & Advies en opdrachtgever getekende contract of door schriftelijke bevestiging van Essenburgh Training & Advies aan de opdrachtgever van diens per e-mail of fax verzonden of telefonische aanmelding of opdracht.

2.2 Elke offerte van Essenburgh Training & Advies is gebaseerd op gegevens verstrekt door of vanwege de opdrachtgever, tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is aangegeven.

2.3 Na schriftelijke- of mondelinge acceptatie van de offerte, stelt Essenburgh Training & Advies een conceptovereenkomst op en stuurt deze binnen 14 dagen naar de opdrachtgever.

2.4 Deze overeenkomst is eerst dan bindend wanneer deze schriftelijk tot stand is gekomen en binnen 8 dagen is terugontvangen ondertekend door de opdrachtgever.

2.5 De gegevens in de overeenkomst geven de inhoud van de te verrichten werkzaamheden juist en volledig weer (onder andere aanvangstijden, gebruik van zalen, maximum aantal deelnemers, gebruik van audiovisuele middelen, hoeveelheid koffie/thee/lunch/diner/overnachtingen).

3 Kosten

3.1 De prijsopgave zoals vermeld in de offerte heeft betrekking op bovengenoemde werkzaamheden

3.2 Behalve de kosten volgens de prijsopgaaf is Essenburgh Training & Advies gerechtigd de extra kosten, verbonden aan het opvolgen van speciale nadere instructies van de opdrachtgever aan laatstgenoemde in rekening te brengen.

3.3 Vergoedingen: De cliënt betaalt Essenburg Training & Advies de vergoedingen conform het tarief of het bedrag en op de manier zoals gespecificeerd in het voorstel.

3.4 Kosten:

a) De cliënt betaalt alle redelijke reis-, verblijfs-, koeriers- en administratieve kosten die Essenburg Training & Advies maakt bij bovengenoemde werkzaamheden, inclusief de kosten die worden gespecificeerd in het voorstel.

b) Waar mogelijk zal Essenburg Training & Advies geen extra kosten maken zonder eerst de cliënt te informeren en de goedkeuring te krijgen voor de desbetreffende uitgave. BTW: al onze leveringen en diensten zijn vrijgesteld van Omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de wet Omzetbelasting en artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit.

4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Facturering vindt plaats binnen 14 dagen na uitvoering. De betalingstermijn is twee weken gerekend vanaf de factuurdatum

4.2 Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 werkdagen na de factuurdatum.

5 Incassokosten

Essenburgh Training & Advies heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van vordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Essenburgh Training & Advies verschuldigd een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00 onverminderd het in artikel 4 lid 2 bepaalde.

6 Annulering van een training door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de training te annuleren per aangetekend verzonden brief

6.2 Bij annulering in de periode van 6 weken voor aanvang van de training, is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen.

6.3 Bij annulering korter dan 5 weken vóór aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.

6.4 In geval de opdrachtgever dan wel na aanvang van de training deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.

6.5 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan Essenburgh Training & Advies schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging na aanvang van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Essenburgh Training & Advies op grond van artikel 4.

6.6 Van de leden 1 t/m 5 kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Essenburgh Training & Advies en opdrachtgever worden afgeweken.

6.7 Annulering van een afspraak: Indien de opdrachtgever een reeds gemaakte advies-afspraak met Essenburgh Training & Advies annuleert, is Essenburgh Training & Advies gerechtigd bij een annulering tot 2 weken vóór de afspraak 50%, tot 1 week vóór de afspraak 75% en binnen een week vóór de afspraak 100% van het voor de afspraak geldende tarief in rekening te brengen.

6.8 Tussentijdse beëindiging van een opdracht: Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Essenburgh Training & Advies vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Essenburgh Training & Advies mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Essenburgh Training & Advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

7 Annulering door Essenburgh Training & Advies

Essenburgh Training & Vorming heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer voorafgaand aan de training te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Essenburgh Training & Advies heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Klachten

8.1 Binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken dat niet overeenkomstig de overeenkomst is gepresenteerd moet de opdrachtgever zijn klachten ter kennis brengen van de directie van Essenburgh Training & Advies

8.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de facturen schriftelijk te zijn ingediend.

8.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereageerd.

9 Aansprakelijkheid

  1. 9.1 Essenburgh Training & Advies verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. 9.2 Essenburgh Training & Advies, haar werknemers of freelance medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan  de cursus of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Essenburgh Training & Advies. 
  3. 10 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

  1. 10.1 Essenburgh Training & Advies heeft het recht de nakoming van haar verplichting geheel of ten dele op te schorten (zonder dat zij in verzuim is) indien zij ten gevolge van omstandigheden, die haar bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en die redelijkerwijs niet waren te verwachten, verhinderd is haar plichten na te komen. Onder zodanige omstandigheden wordt ook verstaan geheel of gedeeltelijke werkstaking, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken medewerkers van Essenburgh Training & Advies, brand, storing aan of verlies van apparatuur of hulpmiddelen.
  2. 10.2 Indien Essenburgh Training & Advies de overeenkomst op grond van omstandigheden als hiervoor onder artikel 10.1 bedoeld, blijvend niet kan nakomen of indien de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 4 weken heeft geduurd, wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door haar/hem dientengevolge geleden schade.

11 Conversie

De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Toepasselijk Recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag). Evenmin zijn andere internationale regelingen inzake koop van roerende zaken van toepassing, voor zover de werking daarvan door partijen kan worden uitgesloten.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank in Zutphen behoudens hogere voorziening.

Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Essenburgh Training & Advies zullen worden beheerst door het Nederlandse recht.

13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Iedere partij behoudt haar recht op eventuele onderliggende intellectuele eigendomsrechten en deze rechten worden niet overgedragen of gewijzigd door het gebruik van onderliggende intellectuele eigendomsrechten in verband met de diensten of het bekend maken ervan door een partij van deze overeenkomst aan de andere.

13.2 Intellectuele eigendomsrechten die tot stand kwamen bij het uitvoeren van de diensten, zijn het eigendom van Essenburg Training & Advies.

13.3 Bij volledige betaling door de cliënt van alle vergoedingen en kosten, verleent Essenburg Training & Advies aan de cliënt een niet-exclusieve, niet overdraagbare, royaltyvrije, permanente licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten in de producten voor de interne zakelijke doeleinden van de cliënt.

14 Publicaties

14.1 Essenburg Training & Advies mag informatie gerelateerd aan de diensten, inclusief de producten, publiceren in academische, wetenschappelijke en technische publicaties, vooropgesteld dat geen vertrouwelijke informatie bekend wordt gemaakt waarvan de cliënt de eigenaar is.

14.2 Het is een kwestie van fundamenteel academisch beleid dat Essenburg Training & Advies het recht behoudt om naar eigen inzicht vrij resultaten van de onderzoeksdiensten te publiceren. Essenburg Training & Advies zal de cliënt voorzien van een kopie van een manuscript of andere publicatie op het moment dat deze wordt ingediend voor publicatie. De cliënt mag het manuscript of de publicatie toetsen:

a) Om vast te stellen of door de publicatie vertrouwelijke informatie van de cliënt bekend zou worden gemaakt;

b) Om potentieel octrooieerbare technologie te identificeren, zodat de passende maatregelen kunnen worden genomen om de technologie te beschermen; en

c) Om te bevestigen dat de privacy rechten van individuen adequaat worden beschermd.

14.3 De cliënt geeft haar eventuele op- en aanmerkingen binnen 30 dagen na ontvangst ven het manuscript of de publicatie.

14.4 Essenburg Training & Advies zal in resulterende publicaties de cliënt erkentelijkheid betuigen voor de ondersteuning.