ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van Essenburgh Training & Advies voor onze open trainingen en voor onze maatwerk trainingen, advies en onderzoeksdiensten e.d. Essenburgh Training & Advies is de handelsnaam van Vormingscentrum de Essenburgh B.V., gevestigd te Hierden en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 41035087. Behoefte aan een toelichting? Neem contact met ons op: 0341-217101.

Algemene voorwaarden voor onze open inschrijving trainingen

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 3. De inschrijving
Artikel 4. Annulering door de deelnemer
Artikel 5. Annulering door Essenburgh Training & Advies
Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Intellectueel eigendom
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Toepasselijk recht
Artikel 13. Klachtenprocedure

Artikel 1. Definities

 • In deze voorwaarden wordt onder ‘training’ verstaan elke door Essenburgh Training & Advies te organiseren open cursus, masterclass, college, congres, conferentie, leergang, seminar, e.d.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met Essenburgh Training & Advies gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een training.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Essenburgh Training & Advies is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een training.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Essenburgh Training & Advies betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering en onderzoek in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Essenburgh Training & Advies.
 • Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Essenburgh Training & Advies schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. De inschrijving

 • De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van Essenburgh Training & Advies aan de deelnemer/ opdrachtgever. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de Essenburgh Training & Advies website of in de Essenburgh Training & Advies brochures te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en uitleg op de Essenburgh Training & Advies website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Inschrijvingen worden aanvaard door Essenburgh Training & Advies, nadat Essenburgh Training & Advies dat schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 • Het al dan niet hebben ontvangen van de bevestiging, laat de verplichtingen van de deelnemer en opdrachtgever als in dit artikel aangegeven onverlet.
 • Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

 • Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Het trainingstraject vangt aan bij de intake. Indien bedoelde kennisgeving tot 7 weken voor aanvang van het trainingstraject wordt ontvangen, is de deelnemer € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering 6 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Binnen 5 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd. Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. Indien de deelnemer een particulier is en de training zelf betaalt, heeft de deelnemer recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training geannuleerd worden.
 • De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan Essenburgh Training & Advies schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging na aanvang van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 5. Annulering door Essenburgh Training & Advies

 • Essenburgh Training & Advies heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Essenburgh Training & Advies betaalde bedrag. Essenburgh Training & Advies heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Essenburgh Training & Advies levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Essenburgh Training & Advies zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 • Essenburgh Training & Advies heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7. Prijzen

 • De prijzen van een training zijn vermeld op de Essenburgh Training & Advies website en in de digitale Essenburgh Training & Advies brochures. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en btw vrijgesteld. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door Essenburgh Training & Advies bevestigd, overeengekomen. Essenburgh Training & Advies heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 8. Betaling

 • De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting voor de deelnemer wordt overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij Essenburgh Training & Advies. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 • Essenburgh Training & Advies bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Essenburgh Training & Advies. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Essenburgh Training & Advies.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Essenburgh Training & Advies spant zich in de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Essenburgh Training & Advies in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Essenburgh Training & Advies verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Essenburgh Training & Advies of door derden wordt verzorgd, aanvaart Essenburgh Training & Advies slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van Essenburgh Training & Advies is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan Essenburgh Training & Advies verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Essenburgh Training & Advies aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Essenburgh Training & Advies. Essenburgh Training & Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Essenburgh Training & Advies onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Essenburgh Training & Advies blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Essenburgh Training & Advies of diens leveranciers.
 • Essenburgh Training & Advies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Essenburgh Training & Advies niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Essenburgh Training & Advies te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Essenburgh Training & Advies ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse waar Essenburgh Training & Advies kantoor houdt.

Artikel 13. Klachtenprocedure

 • Essenburgh Training & Advies doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@essenburgh.nl. t.a.v. Essenburgh Training & Advies, Kwaliteit, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden.
 • Deelnemer/opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte diensten binnen 8 dagen na levering schriftelijk te melden aan Essenburgh Training & Advies. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Essenburgh Training & Advies in staat is hierop adequaat te reageren. Bij gebreke van de tijdige klacht wordt de deelnemer/ opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
 • Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

Onderstaand onze algemene voorwaarden voor onze maatwerk trainingen, advies en onderzoek. Behoefte aan een toelichting? Neem contact met ons op: 0341-217101.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5. Overmacht
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 7. Informatieverstrekking door opdrachtgever
Artikel 8. Vervanging
Artikel 9. Prijzen
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
Artikel 12. Auteursrecht
Artikel 13. Intellectueel eigendom
Artikel 14. Overname van personeel
Artikel 15. Overdracht rechten
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 18. Klachtenprocedure

Artikel 1. Definities

 • In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Essenburgh Training & Advies is aangegaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Essenburgh Training & Advies, alsmede op alle overeenkomsten tussen Essenburgh Training & Advies en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering en onderzoek in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Essenburgh Training & Advies.
 • Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij die door Essenburgh Training & Advies schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

 • Alle aanbiedingen en offertes van Essenburgh Training & Advies zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Essenburgh Training & Advies en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door Essenburgh Training & Advies van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.
 • Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 • Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en Essenburgh Training & Advies wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Essenburgh Training & Advies schriftelijk in gebreke stellen.
 • Indien een aanbieding of offerte vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het eigendom van Essenburgh Training & Advies en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden teruggeven. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essenburgh Training & Advies vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven danwel ter inzage worden gegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Essenburgh Training & Advies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Essenburgh Training & Advies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 • Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Essenburgh Training & Advies tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 5. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Essenburgh Training & Advies onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Essenburgh Training & Advies blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Essenburgh Training & Advies of diens leveranciers.
 • Essenburgh Training & Advies is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Essenburgh Training & Advies niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Essenburgh Training & Advies te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Essenburgh Training & Advies ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
  • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 12 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
  • Bij annulering of wijziging tot 8 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
 • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Essenburgh Training & Advies stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Essenburgh Training & Advies de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 • Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Essenburgh Training & Advies daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 • Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar aan Essenburgh Training & Advies.
 • Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Essenburgh Training & Advies meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Essenburgh Training & Advies ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • Opdrachtgever vrijwaart Essenburgh Training & Advies voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 • Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Essenburgh Training & Advies de betreffende bescheiden
 • Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Essenburgh Training & Advies verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Vervanging

 • De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien dit aan Essenburgh Training & Advies wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 9. Prijzen

 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn btw vrijgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.
 • De prijzen van goederen en diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Essenburgh Training & Advies niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 • Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Essenburgh Training & Advies, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Essenburgh Training & Advies gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Essenburgh Training & Advies de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Essenburgh Training & Advies heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen aan te passen.
 • Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 10. Betaling

 • De totale opdrachtsom wordt door Essenburgh Training & Advies gefactureerd aan de opdrachtgever bij opdrachtverlening.
 • Essenburgh Training & Advies brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Essenburgh Training & Advies. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Essenburgh Training & Advies gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Essenburgh Training & Advies gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij het niet tijdige nakomen van de betalingsverplichting aan Essenburgh Training & Advies verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de werkelijk gemaakte kosten en het salaris van deurwaarders en advocaten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 110,-.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Essenburgh Training & Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Essenburgh Training & Advies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 • Essenburgh Training & Advies heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
 • Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12. Auteursrecht

 • Het auteursrecht op de door Essenburgh Training & Advies uitgegeven brochures, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal, offertes en projectmateriaal berust bij Essenburgh Training & Advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essenburgh Training & Advies zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 • Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Essenburgh Training & Advies berust eveneens uitsluitend bij Essenburgh Training & Advies tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 • Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt door Essenburgh Training & Advies alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 • De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van door Essenburgh Training & Advies worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 • Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Essenburgh Training & Advies aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 14. Overname van personeel

 • Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 15. Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 • Essenburgh Training & Advies spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Essenburgh Training & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 • Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,-.
 • Essenburgh Training & Advies zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  1. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  2. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 • Essenburgh Training & Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Essenburgh Training & Advies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen Essenburgh Training & Advies en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse waar Essenburgh Training & Advies kantoor houdt.

Artikel 18. Klachtenprocedure

 • Essenburgh Training & Advies doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@essenburgh.nl t.a.v. Essenburgh Training & Advies, Kwaliteit, Zuiderzeestraatweg 199, Hierden 1411 AW Hierden.
 • Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na levering schriftelijk te melden aan Essenburgh Training & Advies. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Essenburgh Training & Advies in staat is hierop adequaat te reageren. Bij gebreke wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst en dienste staan.
 • Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Essenburgh Training & Advies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.