ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je de algemene voorwaarden met betrekking tot alle diensten die worden aangeboden onder Essenburgh Group B.V. Binnen de Essenburgh Groep worden zowel open als maatwerk trainingen aangeboden door Essenburgh Training B.V., gevestigd te Harderwijk onder handelsnummer 41035087. Daarnaast bieden wij ook Advies & Onderzoek-diensten via Essenburgh Research & Consultancy B.V., gevestigd te Harderwijk onder handelsnummer 83883517. De relevante partij zal in de onderstaande algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Essenburgh’.

Behoefte aan een toelichting? Neem contact met ons op via: 0341-217101.

Algemene voorwaarden voor onze open inschrijving trainingen

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 3. De inschrijving
Artikel 4. Annulering door de deelnemer
Artikel 5. Annulering door Essenburgh
Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging
Artikel 7. Prijzen
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Intellectueel eigendom
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Toepasselijk recht
Artikel 13. Klachtenprocedure

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden betekent:

 1. ‘training’: elke door Essenburgh te organiseren open cursus, masterclass, college, congres, conferentie, leergang, seminar, e.d.
 2. ‘deelnemer’: een natuurlijk persoon die op grond van een met Essenburgh gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een training.
 3. ‘opdrachtgever’: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Essenburgh is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een training.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Essenburgh betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering en onderzoek in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Essenburgh.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Essenburgh schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. De inschrijving

 1. De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van Essenburgh aan de deelnemer/ opdrachtgever. Een juridisch bindende overeenkomst wordt aangegaan en het trainingstraject start vanaf het moment dat Essenburgh deze inschrijving ontvangt. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de Essenburgh website of in de Essenburgh brochures te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en uitleg op de Essenburgh website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Inschrijvingen worden aanvaard door Essenburgh, nadat Essenburgh dat schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 2. Het al dan niet hebben ontvangen van de bevestiging, laat de verplichtingen van de deelnemer en opdrachtgever als in dit artikel aangegeven onverlet.
 3. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

 1. Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Het trainingstraject vangt aan wanneer de deelnemer de inschrijving voltooid. Indien bedoelde kennisgeving tot 7 weken voor aanvang van de training wordt ontvangen, is de deelnemer 25% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering 6 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd. Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. Indien de deelnemer een particulier is en de training zelf betaalt, heeft de deelnemer recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training geannuleerd worden.
 2. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan Essenburgh schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging na aanvang van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 5. Annulering door Essenburgh

 1. Essenburgh heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Essenburgh betaalde bedrag. Essenburgh heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Essenburgh levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Essenburgh zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 1. Essenburgh heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7. Prijzen

 1. De prijzen van een training zijn vermeld op de Essenburgh website en in de digitale Essenburgh brochures.Genoemde prijzen zijn in Euro’s en worden weergegeven exclusief BTW. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door Essenburgh bevestigd, overeengekomen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de BTW, indien van toepassing.
 2. In sommige gevallen is een betaling van BTW vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de wet Omzetbelasting 1968 en artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968. Indien dit het geval is, zal Essenburgh dit schriftelijk aan de opdrachtgever communiceren. Dit Artikel 7, lid 2 is echter geen garantie op vrijstelling en er kunnen geen rechten hieraan worden ontleend. Essenburgh zal op individuele basis beslissen of een BTW vrijstelling van toepassing is. Om twijfel te voorkomen, dit Artikel 7, lid 2 is enkel van toepassing op de open en maatwerk trainingen aangeboden door Essenburgh middels Essenburgh Training B.V., niet op Advies & Onderzoek-diensten aangeboden door Essenburgh Research & Consultancy B.V.
 3. Essenburgh heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 8. Betaling

 1. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Betalingen dienen in elk geval te geschieden bij aanvang van het trainingstraject, welke start bij het voltooien van een inschrijving. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. Essenburgh is gerechtigd om het leveren van haar diensten op te schorten tot de deelnemer/opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. De betalingsverplichting voor de deelnemer wordt overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij Essenburgh. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.
 2. Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van een (extern) betalingsportaal, is Essenburgh gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van €125. Deze administratiekosten zullen worden toegevoegd aan de factuur en dienen daarmee betaald te worden bij aanvang van het trainingstraject.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Essenburgh bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Essenburgh. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Essenburgh.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Essenburgh spant zich in de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Essenburgh in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de training namens Essenburgh of door derden wordt verzorgd, aanvaardt Essenburgh slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van Essenburgh is per gebeurtenis steeds beperkt tot