Leiderschap

WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP

WAT IS WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP?

De gedachte achter waardecreërend leiderschap is dat mensen en organisaties met verschillende opvattingen, belangen en competenties samen een economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig resultaat realiseren. Een resultaat dat geen van de partijen afzonderlijk had kunnen bereiken.

Waardecreërend leiderschap draait daarmee om het mobiliseren van mensen en organisaties. Centraal hierin staat het activeren van innovatiekracht en het vermogen tot verbinden. Waardecreërend leiderschap is niet verbonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om een gezamenlijke uitkomst te realiseren.

HET REGENBOOGMODEL

Meervoudige waardecreatie vraagt om leiderschap op verschillende niveaus. Dit is goed te zien in het Regenboogmodel. Op microniveau draait het om persoonlijke kenmerken zoals competenties, drijfveren en gedragsstijlen. Bij het mesoniveau draait het om het functioneren van het team en de bestuurlijke situatie. Ten slotte gaat het macroniveau over het kunnen omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen. Lees meer

Regenboogmodel voor waardecreatie

Op basis van het Regenboog Model kunnen we vier leiderschapsstijlen onderscheiden:

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid van het individu om zichzelf te leiden. De basis bestaat uit zelfkennis en een bewustzijn van eigen talenten, kwaliteiten en tekortkomingen. Lees meer

Team leiderschap

Binnen succesvolle teams zijn de leiderschapstaken verdeeld over verschillende mensen. Op basis van een heldere en inspirerende visie zijn teams in staat gezamenlijke doelen te formuleren én halen. Lees meer

Bestuurlijk leiderschap

Bestuurlijk leiderschap is de vaardigheid om een strategie te vertalen naar een resultaat. Een succesvol bestuurlijk leider ondersteunt de (collectieve) besluitvaardigheid en faciliteert draagvlak voor de verandering. Lees meer

Maatschappelijk leiderschap

Maatschappelijk leiderschap richt zich op het realiseren van duurzame innovatie en ondernemerschap door samenwerking in netwerken aan te moedigen en mogelijk te maken.

Ben je benieuwd geworden naar onze leiderschapstrainingen? Je vindt ze hier.

MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

In de economie van morgen draait het om waardecreatie in plaats van kortetermijnwinst. Toekomstige businessmodellen zullen zich steeds meer richten op meervoudige waardecreatie, waarin de economische, ecologische en sociale waarden met elkaar in evenwicht zijn. Het draait hierdoor niet meer alleen om geld of sociale regelingen, maar om een evenwicht waarin recht wordt gedaan aan alle drie factoren. Denk aan waarde in de vorm van koopkracht, participatie en klimaat. Om waarde te kunnen creëren op deze drie gebieden, zal je als organisatie moeten samenwerken, bijvoorbeeld in een netwerk of community.

Meervoudige waardecreatie

Samenwerking in teams

Een zelfsturend team is een relatief vaste groep medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen. Deze producten of diensten kunnen voor een externe klant bestemd zijn, maar ook voor een interne klant of afdeling.

Zelforganisatie in plaats van zelfsturing

Zelfsturing is in het leven geroepen omdat medewerkers die meer verantwoordelijkheid krijgen, actiever meedenken en boven zichzelf uitstijgen. Zelf de regie nemen geeft voldoening, maakt mensen trots en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Toch komen zelfsturende teams lang niet altijd uit de verf omdat problemen die de vakinhoud overstijgen vaak niet opgelost worden. Zelforganisatie lijkt daarom een betere term. In deze constructie ligt de verantwoordelijkheid voor de diverse uitdagingen op het juiste niveau in de organisatie. Lees meer

Samenwerken in netwerken

Samenwerken in netwerken gaat over samenwerking tussen organisaties. We noemen deze opzet ook wel het organisatienetwerk. Het leiderschap en de macht worden hierbij vaak verdeeld tussen verschillende mensen. Het mooie aan organisatienetwerken is dat ze snel kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen. Ze zijn immers een optelsom van alle kennis, producten en diensten van de deelnemende organisaties. Een netwerkorganisatie functioneert dan ook alleen als alle organisaties een relevante bijdrage doen. Dat betekent ook dat er sprake moet zijn van heterogeniteit. Oftewel: verschillende organisaties en professionals met verschillende expertises.

IN 4 STAPPEN NAAR WAARDECREËREND LEIDERSCHAP

Onderzoek wijst uit dat succesvolle implementatie van waardecreërend leiderschap bestaat uit verschillende fases met elk hun eigen kenmerken. Deze komen samen in het 4V model. De verschillende leiderschapskenmerken zijn gekoppeld aan specifieke fases. In de tabel kun je zien welke leiderschapskenmerken in welke fase nodig zijn om de samenwerking in een organisatienetwerk tot een succes te maken en meervoudige waardecreatie te realiseren.

Kenmerken waardecreerend leiderschap per fase

Verkennen

De verkenningsfase is de zoektocht naar de juiste route. Informatie wordt verzameld, (rand)voorwaarden worden geformuleerd en verkenningen worden uitgevoerd. Leiderschap kenmerkt zich hier door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en strategie. Lees meer

Vormgeven

Wanneer de visie en strategie helder zijn, moet er draagvlak gecreëerd worden om de beoogde doelstelling(en) te realiseren. In deze fase gaat het er daarom om dat betrokken partijen psychologisch inchecken voor de (nieuwe) strategische koers. Centraal staan het verhaal en de cijfers. Lees meer

Verwezenlijken

Deze fase richt zich op het uitvoeren van de strategie die in de voorgaande fases is vastgesteld. Er moet worden gecontroleerd of de gemaakte afspraken tussen partijen ook worden nagekomen. De rekenmeesters en verbinders maken plaats voor de uitvoerders. Lees meer

Vernieuwen

Centraal in deze fase staat het op koers houden van de cultuurverandering totdat de economische, ecologische en sociale doelen zijn bereikt. Waardecreërend leiderschap kenmerkt zich hier vooral door het inzichtelijk maken van het verband tussen het gedrag van de betrokken organisaties, teams en mensen en de gerealiseerde uitkomsten. Lees meer

LEIDERSCHAP IN DE ECONOMIE VAN WAARDE

Dit eBook geeft je inzicht in wat waardecreërend leiderschap precies inhoudt en de stappen die nodig zijn om het in de praktijk te realiseren. Bovendien geeft het aan de hand van ons Regenboogmodel een praktische invulling aan het concept van waardecreërend leiderschap.

Ebook leiderschap in de economie van waarde Essenburgh

Aanvraagformulier