By | Published On: 2 maart 2022| Tags: | Views: 175|

Wat is cliëntgericht werken?

Cliëntgericht werken in de zorg houdt in dat de cliënt of patiënt centraal staat. De (be)handelingen en procedures worden afgestemd op de wensen en zorgbehoeftes van de cliënt/patiënt. Het welzijn en de zelfredzaamheid van de zorgvrager zijn hierbij belangrijke factoren. Bij alle vormen van zorgverlening moet er worden nagegaan wat het doel ervan is en hoe dit zodanig kan worden ingericht dat de cliënt/patiënt er optimaal van profiteert.

Uitgangspunten van cliëntgericht werken

Bij cliëntgericht werken zijn de volgende pijlers van belang:

  • Samenstelling van het team; Is er voldoende deskundigheid vanuit verschillende disciplines aanwezig? Welke competenties ontbreken? Wat is er nodig om de deskundigheid van zorgverleners uit te breiden?
  • Samenwerken; Hoe wordt de informatie m.b.t. patiënten/cliënten uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners (denk aan: multidisciplinaire teams)? Is de taakverdeling tussen de verschillende zorgverleners helder? Hoe kan samenwerking worden verbeterd?
  • Visievorming; Wat verstaan de betrokken zorgverleners onder ‘goede zorg’? Wat is de visie van de zorgverleners m.b.t. het betrekken van de cliënt/patiënt bij de zorg? Liggen alle betrokkenen op één lijn? Waar liggen eventuele hiaten?

Bedreigingen van cliëntgericht werken

Naast dat cliëntgericht werken in de zorg vele voordelen biedt voor zowel zorgverleners als zorgvragers, zijn er ook bedreigingen voor een goed verloop, waaronder;

  • De werkdruk kan door verleners als hoog worden ervaren
  • Er zijn te veel betrokkenen die mee mogen/willen beslissen over bepaalde zorgstructuren/procedures
  • De nadruk kan komen te liggen op bijzaken in plaats van hoofdzaken
  • Binnen zorgteams kunnen er verschillende visies zijn
  • Naasten van cliënten en patiënten ‘bemoeien’ zich te veel met het zorgproces
  • Er zijn te veel keuzemogelijkheden voor patiënten of cliënten en zorgverleners (‘door de bomen het bos niet meer zien’)